Akadémiai Digitális Archívum

22. Congrés International d’Histoire de l’Art 4D Absorption spectra in the infrared region Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Acta IMEKO Advances in pharmacological research and practice Advances in physiological sciences Advances in steroid analysis Ady Endre összes művei Az agrárgazdaság aktuális kérdései Agrártörténeti tanulmányok Akadémiai kézikönyvek Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata Akadémiai kiskönyvtár Akusztika Alföldfásítás Analytical chemistry symposia series Anatómiai Atlasz Anatómiai atlasz Anorganische Chemie Apáczai Csere János művei Apollo könyvtár Approaches to Hungarian Arany János drámafordításai Arany János összes művei Archaeologia Hungarica, Series nova Architektura i architekci świata współczesnego Architektura-német Architektúra Archivum Rákóczianum. 3. osztály, Írók. Atlas of thermoanalytical curves Atomfizika Állam- és jogtudományi enciklopédia Az állam- és jogtudományok úttörői Állatfejlődéstan Általános geofizika Általános metallográfia Általános nyelvészeti tanulmányok Babits Könyvtár Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés Balassi Bálint összes művei Baleseti röntgen atlasz Barockthemen A barokk szobrászat Magyarországon Bauingenieur-Praxis Berzsenyi Dániel összes művei Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken Bessenyei György összes művei Beton és vasbeton Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis Bibliotheca Hungarica antiqua Bibliotheca Hungarica Antiqua Bibliotheca orientalis Hungarica Bibliotheca Orientalis Hungarica Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Series nova Bibliotheca Shamanistica Bibliotheca Traditionis Europeae Bibliotheca unitariorum Bibliotheca Uralica Bibliotheque finno-ougrienne Biológiai lexikon Biológiai tanulmányok A biomembránok szerkezete és működése A bioszféra mikrobiológiája Bodenmechanik Budapest földrajza Budapest várostörténeti monográfiái Búzatermesztési kísérletek Catalogue of Palaearctic Diptera Cemeteries of the Avar period (567-829) in Hungary Cicatrix optima Codices Hungarici Collected papers of Paul Turán Collected works of Alexander Csoma de Kőrös Collection of the sources on the history of Pre-Islamic Central Asia. Series 1. Colloques sur les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale A comparative history of literatures in European languages Congress of the Hungarian Society of Endocrinology and Metabolism Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Contributions to economic analysis Corpus nummorum Hungariae - Magyar egyetemes éremtár Corpus of Celtic finds in Hungary Corpus signorum Imperii Romani. Ungarn Corpus vasorum antiquorum Csokonai Vitéz Mihály összes művei Csokonai Vitéz Mihály poétikai munkái Darwin válogatott művei Debter, Deb-ther, Debtelin - Materials for Central Asiatic and Altaic Studies Developments in economic geology Developments in geotechnical engineering Diagnostic and Surgery Die Binnengewässer Ungarns Die Gräberfelder von Intercisa Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1867-1918 Die römischen Inschriften Ungarns Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 Disquisitiones mathematicae Hungaricae Documenta Bartókiana Dynamics in civil engineering Egyéniség és alkotás Emissziós színképelemzés Encyclopaedia of Uralic mythologies Energetika Erasmus könyvek Erdei Ferenc összegyűjtött művei Erdélyi magyar szótörténeti tár Az Esztergomi keresztény múzeum képtára Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei Ethno-Lore Európa állatvilága, hétnyelvű névszótár Életek és korok Építőanyagok Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat Értekezések, emlékezések Études finno-ougriennes Études historiques hongroises Études sur les Lumieres Fazekas Mihály összes művei Fejér Lipót összegyűjtött munkái Fekete-Afrika története A filozófia története Filozófiai évkönyv Filozófiai írók tára, Új folyam Filozófiai tanulmányok First Congress of the Hungarian Pharmacological Society Fogaskerékpárok méretezése Folklór a magyar művelődéstörténetben Folyóirat mutatók Fontes archaeologici Hungariae Forestry monograph-series of the Agricultural Science Department of the Hungarian Academy of Sciences Földrajzi monográfiák Fragen der Grossbetrieblichen Bewirtschaftung Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae Fundamental studies in engineering Gazdaságpolitikai kerekasztal Gazdaságtörténeti értekezések Geography of world agriculture Geologica Hungarica, Series palaeontologica Geology and geochemistry of manganese Geschichte der Architektur Gömör megye Görög és latin írók Gravimetric analysis Haematologia Handbook of soil mechanics Handbuch der Bodenmechanik Hermész könyvek Hétnyelvű sportszótár Histoire de l'Afrique Noire Humanizmus és reformáció Hungarian pharmacopoeia Húsznyelvű kiadói szótár I. P. Pavlov összes művei Immunological aspects of allergy and allergic diseases Indiana University studies on Hungary Indices verborum linguae Mongolicae monumentis traditorum International Conference on Luminescence International Conference on Modern trends in activation analysis International Congress of Comparative Law International Congress of Neuropathology International Congress on Acoustics International Geological Congres International series of monographs in analytical chemistry International series of monographs in pure and appliec biology. Modern trend in physiological series International series of monographs in pure and applied mathematics International series of monographs on pure and applied mathematics International Union of Geological Sciences Ion-selective electrodes Ipargazdasági értekezések Ipartelepek építészete Iránytű Irodalom - szocializmus Az irodalomelmélet klasszikusai Irodalomtörténeti bibliográfiák Irodalomtörténeti füzetek Irodalomtörténeti könyvtár Irodalomtudomány és kritika ISTOR books Így élt Petőfi JelenLét Jogtudományi értekezések Journal of chromatografy library Jókai Mór összes művei. Adomák. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Drámák. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Elbeszélések. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Följegyzések. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Kisregények. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Levelezés. Kritikai jegyzetekkel Jókai Mór összes művei. Regények. Kritikai jegyzetekkel József Attila összes művei Juhász Gyula összes művei Kanári Könyvek Katalog der ausländischen Bildwerke des Museums der bildenden Künste in Budapest, 4.- 18. Jahrhundert Kazinczy Ferencz összes művei. Harmadik osztály, Levelezés Kálmány Lajos népköltési hagyatéka Károlyi Mihály levelezése Keleti könyvtár A kémia újabb eredményei A kémiai analízis súlyszerinti módszerei Kérdőjel A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei Klasszikus arcképek Kolloidika Kommission der Historiker der Deutschen Demokratische Republik und der Volksrepublik Ungarn A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései Kortársaink Korunk tudománya Korunk világgazdasága Közgazdasági értekezések Közoktatási kutatások Kőrösi Csoma kiskönyvtár Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat Kukoricatermesztési kísérletek Kultúrakutatás Lectures and symposia of the 14th International Cancer Congress Lehrbücher und Monographien aus dem Gebiete exakten Wissenschaften. Matematische Reihe Les Fondements de la géometrie Lexikográfiai füzetek A Lukács Archívum és Könyvtár kiadványa/Lukács György hagyatékából - Veröffentlichungen des Lukács-Archivs aus dem Nachlass von Georg Lukács Magyar Életrajzi Lexikon A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve Magyar irodalmi lexikon Magyar irodalmi tár A magyar irodalom története A magyar irodalom története 1945-1975 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája A magyar irodalomtörténetírás forrásai A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai A magyar kémiai irodalom bibliográfiája Magyar kisebbségi könyvtár A magyar könyv Magyar művészet 1890-1919 Magyar művészet 1919-1945 Magyar nagylexikon Magyar néprajz nyolc kötetben Magyar Néprajzi Atlasz Magyar Néprajzi lexikon A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára A magyar néprajztudomány bibliográfiája A Magyar Népzene Tára A magyar nyelv értelmező szótára A magyar nyelv rétegződése A magyar nyelv szláv jövevényszavai A magyar nyelv történeti nyelvtana A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára A magyar nyelvjárások atlasza Magyar parasztviselet A magyar régészet kézikönyve A magyar sajtó története Magyar Sporttudományi Füzetek A magyar szókészlet finnugor elemei A magyar tájak növénytakarója Magyar történeti bibliográfia A Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának kiadványai A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának erdészeti kismonográfia sorozata A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának ismeretterjesztő sorozata A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának tudományos ismeretterjesztő sorozata A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae Magyarország éghajlati atlasza Magyarország helytörténeti lexikona Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga Magyarország kultúrflórája Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve Magyarország műemléki topográfiája Magyarország régészeti topográfiája Magyarország története, Tíz kötetben Magyarország történeti kronológiája Magyarország újabbkori történetének forrásai Magyarország virágtalan növényeinek kézikönyve Magyarország zenetörténete Magyarországi barokk festészet Magyarországi boszorkányperek Magyarországi művészet A magyarországi művészet története Magyarországi szláv nyelvemlékek A mai magyar nyelv rendszere Makarenko művei Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény Mari szövegek Marketing szakkönyvtár Matematikbiblioteket Mathematical methods of operations research Mathematik Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Márai Sándor művei Memoria saeculorum Hungariae Menedzsersorozat Mesék, mondák, történetek A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései Mérnöki szerkezetek anyagtana Mikes Kelemen összes művei Mikszáth Kálmán összes művei Mikszáth Kálmán összes művei. Cikkek és karcolatok Mikszáth Kálmán összes művei. Elbeszélések Mikszáth Kálmán összes művei. Levelezés Mikszáth Kálmán összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések Mindenki lexikona Mineral processing Modern filológiai füzetek Molekula-színképek és molekula-szerkezet Monographie der Flaumeichen-Buschwälder Montagebau in stahlbeton Monumenta antiquitatis extra fines Hungariae reperta quae in Museo Artium Hungarico aliisque museis et collectionibus Hungaricis conservantur Monumenta historica Budapestinensia Monumenta Hungariae musica Monumenta linguae Mongolicae collecta Monumenta Zrínyiana Mózes öt könyve és a haftárák Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai Multiple periodic variable stars Mundus Kiadó - régészeti tanulmányok Musicalia Danubiana Musicologia Hungarica. N. F. Muszeion könyvtár A múlt magyar tudósai Műszaki értelmező szótár Műszaki lexikon Műszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei Műszaki tudományok. Az energetika újabb eredményei A művészet Mátyás király udvarában Művészeti lexikon Művészettörténeti füzetek A nagyüzemi gazdálkodás kérdései Natural history of the national parks of Hungary Nemzeti klasszikusok Nemzetiségi füzetek Neurobiology of invertebrates Neurocognitive Development and Impairments Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat Népi kultúra - Népi társadalom Néprajzi tanulmányok Népzenei könyvtár A növényvédelmi állattan kézikönyve Nuclear methods monographs Nyelvészeti tanulmányok Nyelvművelő kézikönyv Nyelvőr füzetek Nyelvtudományi értekezések A nyirokkeringés élet- és kórtana Odigitria könyvek Az operációkutatás matematikai módszerei Opus - irodalomelméleti tanulmányok Oriental sources on the history of the peoples of South-Eastern and Central Europe Az orosz parasztság története a legrégibb időktől a XVII. századig Az Országos Meteorológiai Intézet népszerű kiadványai Országos Műemléki Felügyelőség kiadványai Orvosi lexikon Ostjakologische Arbeiten Az Ókortudományi Társaság kiadványai Az összehasonlító élettan alapjai Participatio Pápay-Bibliothek Pedagógiai lexikon Petőfi Sándor összes művei Petőfi Sándor összes művei. Kritikai kiadás Petőfi-szótár Philosophiae Doctores Philosophiae iuris Phonology Poetica et metrica Politológia és társadalom-lélektan Proceedinds of the Hungarian Bioflavonoid Symposium Proceedings of Conference on Fluid Machinery Proceedings of Hungarian computer science conference Proceedings of the 11. International Conference on Cosmic Rays Proceedings of the 18th Hungarian Textile Conference Proceedings of the 2. Conference on Applied Physical Chemistry Proceedings of the 4th International Conference on Thermal analysis Proceedings of the 9. Meeting of the Federation of European Biochemical Societies Proceedings of the assembly of the European Seismological Commission Proceedings of the colloquium on microwave communication Proceedings of the Conference on Dimensioning and Strength Calculations Proceedings of the Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering Proceedings of the Conference on the Silicate Industry Proceedings of the Congress of the Hungarian Association of Microbiologists Proceedings of the Fourth European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry Proceedings of the III. analytical chemical conference Proceedings of the International conference on colloid and surface science Proceedings of the International Conference on the physics and chemistry of semiconductor heterojunctions and layer structures Proceedings of the International Congress of Acarology Proceedings of the International congress on electrocardiology Proceedings of the International Symposium on Soil Biology and Conservation of the Biosphere Proceedings of the Symposium on Coordination Chemistry Proceedings of the Tihany Symposium Radiation Chemistry Production and transport of oil and gas Progress in Mining and Oilfield Chemistry Progress in Oilfield Chemistry Pszi-könyvek Pszichológia a gyakorlatban Pszichológiai műhely Pszichológiai Szemle Könyvtár Pszichológiai szemle könyvtár Pszichológiai tanulmányok Pszichológiai Tanulmányok Publications of the National Széchényi Library Publications of the Research Institute for Technical Physics of the Hungarian Academy of Sciences Questions of international law Ráday Pál iratai Recent development of neurobiology in Hungary Recent developments in the chemistry of natural carbon compounds Reguly-könyvtár Rendszerkutatási tanulmányok Reviews on analytical chemistry Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai Régi magyar dallamok tára Régi magyar drámai emlékek Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század Régi magyar költők tára Régi magyar költők tára. XVII. század Régi magyar prózai emlékek Régi magyarországi faszobrok Régi magyarországi nyomtatványok Riesz Frigyes összegyűjtött munkái Röntgenanatómia Röntgenvizsgálatok technikája Schriften zum Film Schriftenreihe der Österreichisch-Ungarischen Gemischten Kommission für Literaturwissenschaft Sebészeti anatómia Second Congress of the Hungarian Pharmacological Society Selected papers of Alfréd Rényi Series in foreign languages Slavistische Forschungen Sorsdöntő történelmi napok Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae Studia comparationis linguae Hungaricae Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae Studia humanitatis Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae Studies in analytical chemistry Studies in Central and Eastern European music Studies in ethnology Studies in Ethnology Studies in modern philology Studies in natural language and linguistic theory Studies in organic chemistry Studies in physical and theoretical chemistry Studies in polymer science Studies in production and engineering economics Studies on Hungarian state and law A sugárvédelem újabb eredményei Survey of mathematical programming Swedish-Hungarian historical studies Symposium of the International Society of Psychoneuroendocrinology Symposium on Macromolecular Chemistry Századunk emlékezik Szegedi vallási néprajzi könyvtár A szembetegségek atlasza Szemészeti patológia Szerkesztési irányelvek Szervetlen kémia A szilárdtestkutatás újabb eredményei Szilikátkémiai monográfiák A szocialista vállalat Szociológiai tanulmányok A szőlő és termesztése Tables for Krassowski-Ellipsoid Tanulmányok a … irodalmi kapcsolatok köréből Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon Társadalomtudományi kismonográfiák Természettudományi lexikon Tér és terep The history of Black Africa The soil mites of the world The Van Nostrand Reinhold series in analytical chemisty Theorie und Praxis der gravimetrischen Analyse Tóth Árpád összes művei Történettudomány A történettudomány kérdései Transition, Competitiveness and Economic Growth A tudomány körül A tudomány oltárán Tudományos ismeretterjesztő sorozat Tudományszervezési füzetek Tudománytörténeti tanulmányok A tüdő röntgenanatómiája Uralisches etymologisches Wörterbuch Új filmlexikon Új magyar lexikon Új magyar múzeum, Irodalmi dokumentumok gyűjteménye Új magyar népköltési gyűjtemény Új magyar tájszótár Új történelmi tár Vajda János összes művei Vaskohászati enciklopédia Világirodalmi lexikon Víz - hal - ember Volksmusikbibliothek Vörösmarty Mihály összes művei Wasserkraftwerke Water power development Wide Diversity in Thermal Analysis and Calorimetry Wissenschaft und Kultur World Economics Zenetudományi tanulmányok Zichy Mihály Zrínyi Miklós összes művei Zur marxistischen Geschichtstheorie