A. Jászó Anna - K. Sal Éva (szerk.): Szómutató „A magyar szókészlet finnugor elemei” című etimológiai szótár I-III. kötetéhez - A magyar szókészlet finnugor elemei 4. (Budapest, 1981)

SZÖMUTATÖ A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI CÍMŰ ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR I III. KÖTETÉHEZ Készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében A szómutató a Lakó György szer­kesztette etimológiai szótár hasz­nálatát kívánja megkönnyíteni. Betűrendben közli a rokon nyel­vek irodalmi nyelvének, illetőleg jellegzetesebb eltéréseket mutató nyelvjárásainak szavait. Külön fejezetek tartalmazzák a nem ro­kon, többek között az altaji, paleo­­szibériai, kaukázusi nyelvek ada­tait, valamint az indoeurópai nyelvcsalád idézett szavait. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ISBN 963 05 2417 1

Next