A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. A honfoglalástól a XIII. század közepéig (Budapest, 1968)

A MAGYARORSZÁGI VASKOHÁSZAT TÖRTÉNETE A KORAI KÖZÉPKORBAN A kötet az elmúlt évtized nyugat­magyarországi és észak-borsodi ko­hászattörténeti ásatásai alapján mu­tatja be honfoglalás kori és kora Árpád-kori vaskohászatunkat a vízi­erővel működő vashámorok meg­jelenéséig. A feldolgozás komplex módszere a nemzetközi szakiroda­­lomban egyedülálló, a mű négy szer­zője ugyanis ugyanazt a leletanyagot dolgozta fel a régészet, a metallo­gráfia, a történettudomány és a kohászat eszközeivel. Az egyes fejezetek ismertetik a X—XIII. századi magyarországi vaskohászat tárgyi emlékeit, a földbe vájt olvasztókohókat, közlik az ol­vasztóhelyeken talált ércek és sala­kok kémiai analízisét, összegyűjtik a témára vonatkozó okleveles és helynévi anyagot, s ezek alapján tisztázzák a kora középkori vas­kohászat telephelyeit, technológiáj át, társadalmi és munkaszervezetét, vé­gül beszámolnak egy honfoglalás kori olvasztó pontos rekonstrukciójában egykorú technológiával elvégzett próbaolvasztásról. A technikatörténeti vizsgálatok komplex módszere lehetővé teszi az I. István király korát megelőző tár­sadalmi viszonyok és a korai magyar államszervezet olyan vonásainak fel­ismerését, amelyekről írott források nem maradtak ránk, ezen keresztül a honfoglaló magyarok életének és műveltségének jobb megismeréséhez is hozzásegít. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next