A modern természettudományok filozófiai problémái. A természettudományok filozófiai problémáiról tartott Össz-Szövetségi konferencia anyaga (Budapest, 1962)

A MODERN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FILOZÓFIAI PROBLÉMAI Sajtó alá rendezte SÓS VILMOS A kötet a szovjet természet­­tudósok és filozófusok 1958 ok­tóberében megtartott össz-szö­­vetségi tanácskozásának jegy­zőkönyvét tartalmazza. A Moszkvában rendezett ülésszak a természettudományok alap­vető filozófiai problémáival foglalkozott, köztük: a kvan­tummechanika, a kozmogónia, a kibernetika, a kémia, a bio­lógia és a pszichológia világ­nézeti vonatkozású kérdései­vel. A tanácskozás anyaga arról ad számot, hogy a dialektikus materializmus filozófiája nagy­hatalom lett az egzakt termé­szettudományok művelőinek körében. A szocialista orszá­gok természettudósainak igen nagy része ma már tudatosan is elfogadja a marxista filo­zófiát, a nyugati tudósok több­sége pedig konkrét eredmé­nyeit nem a dialektikus mate­rializmus elveivel ellentétben, hanem azokkal összhangban érte el, ha explicite nem is fo­gadja el a marxista filozófiát. A tanácskozást rendkívül élénk, a kérdések lényegét érintő viták jellemezték. E vi­ták a tanácskozás után is foly­tatódtak és azt mutatják, hogy a modern természettudomá­nyok eredményei összhangban vannak a dialektikus materia­lizmus alaptételeivel. A kötet érdekes anyaga meggyőzően dokumentálja azt a tényt, hogy a világnézeti válságukat leküz­­dő tudósok szakmai területü­kön is nagyobb eredmények elérésére képesek. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next