A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltári szentségről - Nyelvtudományi értekezések 148. (Budapest, 2000)

A Nyelvtudományi Értekezések eddig megjelent számai 1. Benkő Loránd: A magyar ly hang története. 1953. 2. Hajdú Péter: A magyarság kialakulásának előzményei. 1953 3. Deme László: A magyar nyelvjárások néhány kérdése. 1953. 4. Helyesírásunk időszerű kérdései. Szerkesztette Benkő Loránd. 1955. 5. A magyar őstörténet kérdései. A Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1. 1955. 6. Pais Dezső, Bárczi Géza, Benkő Loránd: A magyar ly hang kérdéséhez. 1955. 7. Horváth János: Vitás verstani kérdések. 1955. 8. Lakó György: Északi-manysi nyelvtanulmányok. 1956. 9. A „Helyesírásunk időszerű kérdései” vitája. Szerkesztette Fábián Pál. 1956. 10. Károly Sándor: Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszában. 1956. 11. Melich János: Dolgozatok I. 1957. 12. Bánhidi Zoltán: A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. 1957. 13. Berrár Jolán: Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből. 1957. 14. Tompa József: A névszói kötőhangzó szófaj megkülönböztető szerepe. 1957. 15. Hexendorf Edit: Szótanulmányok a szellemi élet középkori magyar kifejezésanyagának köréből. 1958. 16. Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mellékmondat a magyarban. 1958. 17. Magyar hangtani dolgozatok. Szerkesztette Benkő Loránd. 1958. 18. Fónagy Iván: A hangsúlyról. 1958. 19. Papp László: XVI. század végi nyelvjárásaink tanulmányozása. 1959. 20. Deme László: A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. 1959. 21. Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák. 1959. 22. Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. 1960. 23. Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig. 1960. 24. Gombocz Zoltán: Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. 1960. 25. Papp László: Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. 1961. 26. Büky Béla: A fővárosi keresztnévadás hatóerői. 1961. 27. Kázmér Miklós: A magyar affrikátaszemlélet. 1961. 28. Karácsony Sándor Zsigmond: Személyneveink 1500-tól 1800-ig. 1961. 29. Antal László: A magyar esetrendszer. 1961. 30. Pais Dezső: Szer. 1961. 31. Radanovics Károly: Északi-osztják nyelvtan. 1961. 32. Márton Gyula: A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai. 1962. 33. B. Lőrinczy Éva: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. 1962. 34. Elekfl László: Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz. 1962. 35. Benkő László: A szépirodalmi stíluselemzése. 1962. 36. A szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar Nyelv Értelmező Szótárában. Szerkesztette Országh László. 1962. 37. Fónagy Iván: A metafora a fonetikai műnyelvben. 1963. 38. Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Szerkesztette Pais Dezső és Benkő Loránd. 1963. 39. Rácz Endre: A magyar nyelv következményes mondatai. 1963. 40. Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Ligeti Lajos és Pais Dezső közreműködésével szerkesztette Benkő Loránd. 1963. 41. Melich János: Dolgozatok II. 1963. 42. D. Bartha Katalin: Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. 1964. 43. Imre Samu: A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. 1964. 44. Papp László: Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. 1964. 45. Török Gábor: A Börzsöny-vidék nyelvjárástörténetének települési háttere. 1964. 46. Alak- és mondattani gyűjtelék. Szerkesztette Pais Dezső és Benkő Loránd. 1965. 47. Lakó György: A magyar hangállomány finnugor előzményei. 1965. 48. Szabó Zoltán: A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere. 1965. 49. Magdics Klára: A magyar beszédhangok akusztikai szerkezete. 1965. 50. Hadrovics László: Jövevényszó-vizsgálatok. 1965. 51. Nemes István: A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében. 1965. 52. Perrot, Jean: Adalékok a meg igekötő funkciójának vizsgálatához a mai magyar nyelvben. 1966. 53. Zsilka János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. (Tárgyas mondatszerke­zetek.) 1966.

Next

/
Oldalképek
Tartalom