A parasztdaltól a munkásdalig (Budapest, 1968)

A PARASZTDALTÓL A MUNKÁSDALIG Szerkesztette KATONA IMRE MARŐTHY JÁNOS SZATMÁRI ANTAL A kötet komplex igénnyel első ízben publikálja a munkás­­dalkutatás utóbbi éveiben fel­tárt és még a tudományos köz­vélemény számára is nagyrészt ismeretlen anyagokat. A zene- és szövegfolklorisztika, a zene- és irodalomtörténet, a történe­lem és a szociológia egyaránt megtalálható az egyes tanulmá­nyok vizsgálati szempontjai közt. A tanulmányok összessége egyértelműen bizonyítja, hogy a munkásdal esetében a hiva­tásos alkotás a tömegek kul­túrájának részévé válik, de úgy, hogy a folklorisztikus ala­kító tevékenység sem szűnik meg. A munkásdal tehát nem puszta tagadója, hanem egyben folytatója is a folklorisztikus néphagyománynak, gyökerei a népi kultúra sokévszázados tör­ténetébe is visszanyúlnak. A tanulmánykötet nem a munkás­dal hivatásos oldalára, hanem folklorisztikus forrásaira össz­pontosítja fő figyelmét. A prole­­tárosodó paraszti rétegektől ha­lad a bányászok és ipari mun­kások, a spontán népköltészet­től a munkásság szervezett, tudatos osztályharca felé. Végül áttekintést ad a téma nemzet­közi kutatásáról, és a munkás­­dalkutatással összefüggő kérdé­seknek világviszonylatban is eddig legátfogóbb bibliográfiáját nyújtja. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next