A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései (Budapest, 1962)

A TERMELŐSZÖVETKEZETEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁNAK FŐBB JOGI KÉRDÉSEI Szerkesztette SEBESIMBE A jelen kötet hat nagyobb tanulmányt foglal magában. Az egyes tanulmányok részle­tesen foglalkoznak a termelő­szövetkezeti tulajdon forrásai­nak kérdésével; a termelőszö­vetkezetek termelési és termény­értékesítési szerződéseinek prob­lémáival; a termelőszövetke­zeti munkaviszony sajátosságai­val; a termelőszövetkezeti fe­gyelmi joggal; a termelőszövet­kezetek belső igazgatásával és a termelőszövetkezetek állami irányításának egyes kérdéseivel. A kötet célja az, hogy a ter­melőszövetkezetek megszilárdí­tásának igen sokrétű és nehéz munkájához jogi területen is segítséget nyújtson. A tanulmá­nyok tudományos igénnyel tár­gyalják az említett témakörök elméleti és gyakorlati problé­máit, figyelembe véve mind a nemzetközi, mind a hazai ta­pasztalatokat. Így e tanulmány­­kötet hasznos segítséget nyújt­hat mindazoknak, akik akár elméleti téren, akár pedig a gya­korlatban foglalkoznak a mező­­gazdasági termelőszövetkeze­tekkel, a termelőszövetkezetek gazdasági, szervezeti és politikai megszilárdításának egész tár­sadalmunkat érintő fontos fel­adataival. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next