Abaffy Erzsébet: Sopron megye nyelve a XVI. században - Nyelvészeti tanulmányok 7. (Budapest, 1965)

SOPRON MEGYE NYELVE A XVI. SZÁZADBAN (Nyelvészeti tanulmányok 7.) A magyar nyelvtudomány művelői az utóbbi két évtized­ben egyre nagyobb érdeklődés­sel fordulnak nyelvjárásaink történetének kutatása s ezzel szoros összefüggésben az írott nyelvi normák, az irodalmi nyelv kialakulása felé. Mind a nyelvjárástörténetnek, mind az egységes magyar nyelv kiala­kulásának egyik igen fontos szakasza a XVI. század. E könyv szerzője XVI. századi soproni magyar nyelvű levelek alapján először megrajzolja Sop­ron megye XVI. századi nyelv­járásának képét, majd egyrészt oklevelek segítségével visszafelé a XII. századig, másrészt ké­sőbbi forrásokat felhasználva nagy vonalakban a XX. szá­zadig követi nyomon a nyelv­járás elő- és utótörténetét. Vé­gül a nyelvjárás feletti egysé­gesebb nyelvtípussal foglalko­zik. A XVI. század végi soproni írásbeliség jelentősége az, hogy korai regionális nyelvi eszményt képvisel az egymástól elkülönült nyelvjárások és az egységes nemzeti nyelv időszaka között. EGRINÉ ABAFFY ERZSÉBET AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom