Ács Tibor: Kiss Károly - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1986)

ÁCS TIBOR KISS KAROLY (1793-1866) Kiss Károly az első hivatásos ka­tonatiszt, akit irodalmi és tudomá­nyos munkássága alapján a Magyar Tudós Társaság 1831-ben levelező tagjává, majd 1840-ben hadtudo­mányi rendes tagjává választott. Kiss egész életében a nemzeti füg­getlenség, a polgári átalakulás és a tudományos haladás ügyét szolgál­ta. A reformkorban elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar hadi műnyelv és a nemzeti hadtudo­mány fejlesztésében; honvéd ezre­desként kiemelkedő szerepe volt az 1848 —1849-es polgári forrada­lomban és szabadságharcban a nem­zetőrség és a honvédsereg szerve­zésében, kiképzésében; az abszolu­tizmus időszakában hadtörténészi tevékenységével segítette elő az önálló magyar hadügy eszméjének ébrentartását. Élete és munkássága érdekes fejezete a magyar tudo­mánytörténetnek. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom