Acsay Ferenc: A vállalati géppark és géphasználat matematikai tervezése - A nagyüzemi gazdálkodás kérdései (Budapest, 1973)

ACSAY FERENC-CSÁKI CSABA­­VARGA GYULA A VÁ L L AL ATI GÉPPARK ÉS GÉPHASZNÁLAT MATEMATIKAI TERVEZÉSE (A nagyüzemi gazdálkodás kérdései) A könyv a matematikai módszerek, és ezen belül a lineáris programozás segítségével állapítja meg egy me­zőgazdasági vállalat gépparkjának legkedvezőbb összetételét és hasz­nosítását. A kiindulópont egy gaz­daság konkrét példája, amelyen keresztül a szerzők bemutatják egy adott struktúrájú gazdaság opti­mális gépparkját. Az elemző vizs­gálatok áttekintést adnak arról is, hogy a gépek árának vagy más költségtényezőknek módosulásá­ból adódóan melyek lennének a leg­­kedvezőbb vállalati magatartás irá­nyai. A tanulmány célja, hogy módszertani útmutatást nyújtson a mezőgazdasági nagyüzemek gya­­korló szakembereinek, de a kísérle­ti modellel végzett számítás tapasz­talatai hasznosak lehetnek a kuta­tók számára is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom