Ádám László - Marosi Sándor - Szilárd Jenő (szerk.): A Mezőföld természeti földrajza - Földrajzi monográfiák 2. (Budapest, 1959)

Adam LÁSZLÓ—MAROSI SÁNDOR SZILÁRD JEXÖ : A MEZÖFÖLD TERMÉSZETI FÖLDRAJZA ( Földrajzi monográfiák 2.) A Mezőföld több, mint 4000 négyzetkilométernyi területe a Dunántúl sajátos, szép, s gaz­dasági szempontból is igen érté­kes tája. Ennek ellenére föld­rajzkutatóink mindeddig alig foglalkoztak hazánk e vidéké­vel. IEz a nagyszabású monog­ráfia éppen ezért hézagpótló je­lentőségű; részletesen feldolgoz­za a Mezőföld területét felszín­fejlődéstörténeti, geomorfoló­giai, éghajlattani, vízrajzi, ta­laj-, növény- és állatföldrajzi szempontból. Különösen átfogó s újat adó aköny V geomorfológiai fejezete, de a többi fejezet is bő­ségesen hoz értékes, új adatokat. A komplex kutatások eredmé­nyei nagy segítséget jelentenek majd a rohamosan fe jlődő Mező­föld gazdasági fellendülésében is. A szerzők rámutatnak a nö­vénytermelés feltételeire, a víz­szerzés, a talajjavítás egyes problémáira, a szikesedés és talajerózió elleni küzdelem le­hetőségeire. Az egyes üledékes kőzetfajták bemutatásával és pontos taglalásával, a dombor­zati viszonyok részletes leírásá­val, és a hasznosítható épít­kezési és ipari anyaglelőhelyek megnevezésével szerzők az épít­kezések telephelymegválasztá­­sát segítik elő. A szöveget szépen kivitelezett színes geomorfológiai térkép, 100 szövegközti ábra és mint­egy 100 művészi fénykép kíséri. A munkát a földrajzi és rokon­tudományi szakembereken kívül földrajzpedagógusok és mező­­gazdasági szakemberek is sok haszonnal forgathatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom