Ádám Magda: A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája, 1936-1938 - Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 2. (Budapest, 1965)

DIPLOMÁCIAI IRATOK MAGYARORSZÁG К ÜLPOLITIKÁ JÁHOZ 1936—194 5 Szerkeszti: ZSICMOND LASZI.Ó II. A MÜNCHENI EGYEZMÉNY LÉTREJÖTTE ÉS MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 1936—193« Összeállította és sajtó alá rendezte: ADAM MAGDA A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munka­társai hatkötetes sorozatban közrebo­csátják a második világháború előzmé­nyeire és történetére vonatkozó magyar diplomáciai okmányokat. A nagy érdeklődést keltett sorozat második kötetét képező jelen dokumen­tumgyűjtemény azokat az 1936 március elejétől 1938 november elejéig terjedő idő­szakban keletkezett okmányokat tartal­mazza, amelyek Magyarország és Cseh­szlovákia, ill. Magyarország és a kis­­antant témakörére vonatkoznak. A kiad­ványban publikált forrásanyag több vonatkozásban új megvilágításba helyezi az egész kérdéskomplexumot. A doku­mentumgyűjtemény sokoldalúan mu­tatja be Németországnak, Olaszország­nak, Magyarországnak és Lengyelország­nak a kisantant felrobbantására, ill. Csehszlovákia felszámolására irányuló tevékenységét és ezirányú együttmű­ködését. A közölt anyagban megtalál­ható számos fontos nemzetközi tárgyalás jegyzőkönyve, magyar és külföldi állam­férfiak sok levele, távirata, magyar diplomaták jó néhány jelentése stb. Különös érdeklődésre tarthatnak szá­mot a Sinaiában (1934 augusztus), Genfben és Bledben lefolyt tárgyalások­ról készített feljegyzések, Imrédy, Ká­nya, Mussolini és Ciano 1938 júliusi római megbeszéléseinek jegyzőkönyve, az 1938 októberi komáromi magyar— csehszlovák tárgyalások jegyzőkönyve, valamint a Csehszlovák Köztársaság fel­­robbantását célzó német — magyar — lengyel együttműködésre vonatkozó tit­kos dokumentumok.

Next