Ádám Magda: Magyarország külpolitikája, 1938-1939 - Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 3. (Budapest, 1970)

DIPLOMÁCIAI IRATOK MAGYARORSZÁG К ÜLPOLIT I KAJÁHOZ 1936 1 94 5 III. M AGYAR О R S Z ÁG KÜ1.POLITI К ÁJA 1938 1939 Összeállította és sajtó alá rendezte: ÁDÁM MAGDA A Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936—1945. c. sorozat harmadik kötetének okmánygyűjtemé­nye az 1938. november 2-tól 1939. március 31-ig terjedő időszak doku­mentumait tartalmazza. A Magyar Külügyminisztérium iratai alapján be­mutatja Németország Közép- és Dél­kelet-Eeurópa felé terjeszkedő politiká­ját, továbbá a magyar uralkodó körök ehhez kapcsolódó, de ennek sokszor ellentmondó külpolitikai terveit, így a magyar—német ellentéteket a kárpát­ukrán és a szlovák kérdésben. Az irat­anyag azonban szemléletesen mutatja, hogy a magyar uralkodó osztályok revizionista törekvéseit elsősorban mégis Németország és Olaszország szövetségé­ben kívánta érvényre juttatni. A kötet új megvilágításba helyezi Magyarország­nak az antikomintern egyezményhez történő csatlakozását. Különös érdek­lődésre tarthat számot Csáky 1939. januári, németországi tárgyalásairól ké­szített feljegyzése, valamint a berlini magyar követ nagy számban’ közölt jelentése Hitlerrel, Ribbentroppal és Göringgel folytatott megbeszéléseiről. Igen fontosak a magyar — lengyel közös határ létrehozására irányuló magyar, lengyel és olasz törekvéseket megvilágító titkos iratok. A dokumentumok fényt derítenek Nagy-Britannia és Francia­­ország e döntő években folytatott poli­­tikáj ára is.

Next