Adamik Tamás: Martialis és költészete - Apollo könyvtár 10. (Budapest, 1979)

KönjJíwS IO Adamik Tamás MARTIALIS KÖLTÉSZETE A kötetben Martialisnak, az epigrammairodalom klasz­­szikusának íróportréját kapja kézhez az olvasó. Adamik Tamás, a Martialis-művek alapos ismerétének birtoká­ban újraértékelve a korábbi szakirodalmat, bebizonyítja, hogy a költő nem volt „szegény cliens”, de nem tarto­zott a legfelső rétegek tagjai közé sem; nem volt mű­veletlen, de nem akarta a tudós látszatát sem kelteni; elítélt mindenféle hangos bölcselkedést, de alkalomadtán szívesen hangoztatott epikureista elveket. Martialis versei tartalmilag jól elkülöníthető két cso­portra oszthatók: dicsőítő és szatirikus hangvételű epig­rammákra. A szerző a stílusvizsgálatok módszerével meggyőzően igazolja, hogy a költő életművének értéke­sebb részét a szatirikus epigrammák alkotják, amelyek­kel megtanította költőutódait tiltakozni az emberi bu­taság, kegyetlenség és egyenlőtlenség ellen. ISBN 963 05 1971 2 r-p. 1828— \ II IIV : 'T У AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next