Adorjáni Csaba - Gálfi Béla: A pszichotikusok csoportpszichoterápiája - Pszichológia a gyakorlatban 6. (Budapest, 1965)

ADORJÁNI CSABA - DR. CÄLFI BÉLA ADORJÁNI CSABA DB. GÁI.FI BÉLA A PSZICHOTIKUSOK CSOPORT­PSZICHOTERÁPIÁJA A PSZICHOTIKUSOK csoportpszichoterápiAja (Pszichológia a gyakorlatban 6.) A mű egy vitatott és kevéssé fel­dolgozott pszichopatológiai kate­gória, az idült elmebetegek és ezen belül különösen az idült schizo­­phrenek csoportpszichoterápiai kezelésének lehetőségeivel foglal kozik. A szerzők a szociometria kísérleti módszerével kísérik vé­gig azt a dinamikus folyamatot, melynek során a patológiás cső* port — a pszichoterápiái eljárá­sok alkalmazása révén — nor­málisan funkcionáló csoporttá ala­kul. Széles körű irodalmi feldol­gozás keretében ismertetik a cso­portterápia, ill. csoportpszicho­terápia kialakulásának történetét, értékelik az e területen használatos módszereket, és mértéktartóan, objektív szempontokat figyelembe véve kritikusan foglalnak állást a különböző metodikák indikáció­jára, várható eredményességére, illetőleg hatástalanságára vonat­kozóan. Módszeresen tárgyalják az idült elmebetegekkel foglalkozó csoportpszichoterápia elindításá­nak optimális feltételeit, a betegek szelekcióját (diagnózis, kor, hos­­pitalizáltság, szociometrikus ada­tok stb. szerint), a csoport össze­állítását és a tárgyi feltételeket. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST íSgBHCTBTBISi g о &r 4 H bö >

Next