Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum. Gyöngyösi István költői világképe - Irodalomtörténeti füzetek 78. (Budapest, 1972)

Rendiség és esztétikum Gyöngyösi István költői világképe (Irodalomtörténeti füzetek 79.) Műfajában is új, vitairat jellegű tanulmány Agárdi Péter mun­kája, amely a régi magyar iro­dalom kutatásában — Gyön­gyösi életművén túlmutató ér­vénnyel — alkalmazza a modern marxista esztétika és a történet­tudomány legújabb eredménye­it is. A szerző véleménye szerint Gyöngyösi első jelentős művészi képviselője a magyar társadalmi fejlődés későfeudalizmus-kori törésének, a középnemesi rendi­ség politikai-szociológiai-ideoló­­giai stabilizálódásának. A ko­rábbi irodalomtörténeti értéke­lésekkel szemben Gyöngyösi nem a pártfogóinak „udvarló”, poli­tikai nézeteit állandóan változ­tató lakáj típusa, hanem a közép­nemesi törekvések első rangos költői megfogalmazója. Ennek a középnemesi rendi világkép­nek sajátos, a költő Zrínyi Miklósétól gyökeresen eltérő mű­vészi módszer, a dekoratív alle­­gorizálás felel meg. A szerző Gyöngyösi eposzainak, vala­mint a korábbi irodalomtörté­netírás által kevesebb figyelem­re méltatott alkotásainak részle­tes elemzésével bizonyítja állás­pontját. Agárdi Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom