Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon 1. - A barokk szobrászat Magyarországon 1. (Budapest, 1959)

A BAROKK SZOBRÁSZAT MAGYARORSZÁGON Hazánkban a reneszánsz mű­vészet XV — XVI. században meginduló fejlődését a török megszállás derékba törte. Mire a szabadon maradt országré­szeken a XVII. századra a hely­zet valamennyire megnyugo­dott és a művészeti tevékenység újra feléledt, már a barokk bon­togatta szárnyait, a török ura­lom megszűnésével egyidőben pedig győzelmesen vonult be ez az új stílus az ország egész terü­letére. Aggházy Mária könyve e vál­tozó, sokszínű korszakban meg­nyilatkozó szobrászati tevé­kenységről ad színes és élethű képet. Tudjuk, mennyire külön­bözött egymástól ebben a kor­ban az ország egyes_ részeinek történelmi helyzete. Éppily vál­tozatos volt e vidékek művé­szete is. A könyv lapjain szem­léletesen bontakozik ki e sok­féleképpen alakuló művészeti fejlődés menete, az idegenből beszűrődő termékenyítő hatá­sok szerepe, a vezető művész­egyéniségek és a köréjük cso­portosuló követők munkássága. A szövegrészt két katalógus­szerű felsorolás követi. Ezek egyike a két tárgyalt évszázad folyamán nálunk dolgozó szob­rászok, kő- és fafaragók, asz­talosok nevét és adatait tartal­mazza, a másikban pedig hely­ségnevek szerint csoportosítva találjuk a megmaradt, vagy írásos adatokban említett mű­emlékeket. 238 egyszínű és 16 színes kép­tábla szemlélteti a háromkötetes művet, mely elsőnek ad össze­foglaló képet barokk szobrásza­­tunkról. A szakembereken kívül érdekelheti mindazokat, akik múltunk szép műalkotásait behatóbban kívánják megis­merni. Aggházy Mária

Next