Ágh Attila: A marxi történetfilozófia kialakulása (Budapest, 1975)

ÁGH ATTILA A MARXI TÖRTÉNETFILOZÓFIA KIALAKULÁSA A fiatal Marxról folytatott vita egyike volt az utóbbi évtized legélén­kebb vitáinak a nemzetközi filozófiai életben. E mű is e problémakör meg­oldásához járul hozzá. Bemutatja a fiatal Marx filozófiai fejlődését az 1838—1844 közötti években. Vizs­gálja e korszak kapcsolatát az egész életművel, elsősorban történetfilozó­fiai (formációelmélet, forradalomelmé­­let) és antropológiai (szükségelmélet, egyének fejlődése) vonatkozásait fejti ki bővebben. A marxi fejlődést szem­besíti forrásaival — mindenekelőtt a francia felvilágosodással (Rousseau) és a klasszikus német filozófiával (Hegel, Feuerbach) —és megkísérli modern ér­telmezésüket. A könyv fő erénye, hogy a marxi életmű kezdetét összefoglalóan ábrázolja az egész életművel össze­függésben, s utal a marxi filozófia nyitottságára. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom