Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei. 1. A súlyszerinti analízis elmélete és mûveletei - A kémiai analízis súlyszerinti módszerei 1. (Budapest, 1960)

Erdey László A KÉMIAI ANALÍZIS SŰLYSZERINTI MÓDSZEREI I . KÖTET A súlyszerinti analízis elmélete és műveletei E mü a súlyszerinti analízis alapvető módszereit foglalja össze, tekintetbe véve a fizikai kémia, a kolloidika, a szerkezeti szervetlen és szerves kémia eredményeit. Időszerűségét alá­támasztotta az a körülmény, hogy a magkémia kifejlődésével kapcsolatban a súlyszerinti ana­lízis mint mikropreparatív kémia és az elválasztások tudománya, új alkalmazásra talált. A szerző a súlyszerinti mód­szerek ismertetésénél igyeke­zett kritikailag kiválasztani a gyakorlat számára fontos, alap­vető eljárásokat. A kritikai fel­dolgozás során végzett ellenőrző vizsgálatok eredményeit közli táblázatok formájában. A csa­padékok legtöbbjét a derivativ termogravimetria és derivatog­­ráfia módszereivel is megvizs­gálták. A jelen, első kötetben, az elmé­leti kérdések tárgyalásánál a szerző igyekezett a fizikai­kémia és kolloidika szemléletét a gyakorlati analitikus szemlé­letéhez közelebb hozni és rá­mutatni a gyakorlati jellegű műveletek elméleti hátterére és jelentőségére is. A második kötet a fémes ele­mek meghatározásával foglal­kozik. A mikro és szemimikro

Next

/
Oldalképek
Tartalom