Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. Egy műfaj története Goethétől O'Neillig (Budapest, 1969)

ALMÁST MIKLÓS A DRÁMAFKJXŐDBS ÚTJAI A könyv a drámafejlődés modem sza­kaszát tekinti át Goethétől O’Neillig és Brechtig. Alapkérdése, hogy meny­nyiben jelentett formaalkotó tradí­ciót a shakespeare-i drámatípus az európai, illetőleg részben az amerikai drámafejlődésben. Ennek alapján két modellt különböztet meg. Az egyik a shakespeare-i típusú dráma, melyet Goethe fiatalkori darabjai, Puskin Borisz Godunovja, Büchner Danton halála, Gorkij Jegor Bulicsovja kép­visel. A másik modell fő vonásaiban Schillernél alakul ki. Ebben a stílus­hagyományban születik a hebbeli­­wagneri dráma, majd Ibsen hatalmas színháza, ide csatlakozik az amerikai dráma is. A XX. század elejének drá­mai forradalmai ezt a szétválást igye­keznek megszüntetni. Kísérleteikből nő ki Csehov, Brecht és O’Neill nagy­szabású drámai művészete. A kötet különösen a két modell történetének, társadalmi és esztétikai következmé­nyeinek elemzése során jut meglepően újszerű eredményekre. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom