Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga (Budapest, 1960)

ANYANYELVI MŰVELTSÉGÜNK A PÉCSI NYELVMŰVELŐ KONFERENCIA ANYAGA . Szerkesztette BENKŐ LORÁND E kiadvány az 1959 őszén Pécsett megrendezett nyelv­művelő konferencia előadásai­nak és hozzászólásainak szöve­gét tartalmazza. Lőrincze Lajos előadása nyelvművelésünk mai helyzetét és feladatait ismerteti. Csűrös Zoltán és Dukáti Ferenc előadása a nyelvművelés egy sajátos kérdéscsoportjával: a természettudományos és műsza­ki nyelv időszerű problémáival foglalkozik. Sokakat érdekelhet — elsősorban természetesen pe­dagógusainkat — Bencédy Jó­zsefnek „Az anyanyelvi mű­veltség és az iskola” című refe­rátuma. Ugyancsak nagy érdek­lődésre tarthat számot Benkő Lorándnak „Irodalmi nyelvünk fejlődésének főbb vonásairól” és Mesterházi Lajosnak „Mai irodalmi nyelvünk néhány prob­lémája” című előadása. A konferencia résztvevőinek hozzászólásain kívül rövid ösz­­szefoglalásokat közöl a kiad­vány azokról a szűkebb körű csoportos megbeszélésekről is, amelyeken az érdeklődők a mindennapi munkájukban fel­merülő nyelvművelési, nyelv­tani és helyesírási problémáikat közvetlenül vitatták meg a jelen­levő szakemberekkel. A fentieken kívül a kötet elején Sőtér István elnöki meg­nyitóját és az üdvözlő beszéde­ket, a kötet végén pedig a kon­ferencia határozati javaslatait és Bárczi Géza elnöki zárósza­vát olvashatjuk. akadémiai kiadó

Next