Apáczai Csere János - Lázár György (szerk.): Magyar enciklopédia. 2. Matematika - Apáczai Csere János művei 2. (Budapest, 1961)

r^mmár több, mint 300 éve — 1659 Szilveszterén —halt meg Apáczai Csere János. Ez az évforduló szolgáltatott alkalmat fennmaradt müveinek kri­tikai kiadására, ugyanis jóllehet kegyelet vette körül a nagy magyar pe­dagógus alakját, legfonto­sabb alkotásai mindeddig csak félig-ismertek vagy éppen teljesen ismeretle­nek maradtak. Fómüveként a „Ma­gyar Enciklopédiá”-t tart­ják számon; de e mun­kának első és legfonto­sabb harmada, amely a logikai és az elemi ma­tematikai tudományokat öleli fel, ma már a logika vagy a matematika szak­embere számára is telje­sen érthetetlen. Apáczai nyelvújító forradalmát ugyanis 1711-ben elte­mette nemzeti független­ségünk ügyének bukása, így folytatás nélkül ma­radt nyelvújítási kísérlete feledésbe merült, s ez a feledés elsősorban Apá­czai legelvontabb, logikai és matematikai szöve­geit tette érthetetlenekké. Ezek csak most, e kri­tikai kiadásban, termi­nológiájának sok nehéz­séggel járó megfejtése ál­tal válnak hozzáférhe­tővé, de így már nemcsak a szakemberek, hanem minden általános művelt­ségű olvasó számára is érthetők. Kritikai kiadásunk a nagy pedagógus vala­mennyi fennmaradt mű­vét közreadja, minden tu­dományos igényt kielé­gítő szővegközléssel és a forrásokat alaposan fel­dolgozó' szövegértelmező magyarázatokkal. Az egész sorozat 9 kötetből

Next

/
Oldalképek
Tartalom