Arany János: Arany János drámafordításai. 3. köt. Shakespeare - Arany János drámafordításai 3. (Budapest, 1961)

ARANY JÁNOS DRÁMAFORDÍTÁSOK 3. SHAKESPEARE AZ ELŐSZÓT ÍRTA KERESZTURY DEZSŐ A SZÖVEGGONDOZÁST VÉGEZTE ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA RUTTKAY KÁLMÁN „Csak Sekszpirt! Sekszpirt, domine!”: ezt kötötte Arany lelkére egykori debreceni ta­nára. A fiatalember megfo­gadta a tanácsot, s ,,a nemzet költője” sem vetette el. Egész életében hű maradt a nagy rokongéniuszhoz. Alkotásaiban is ott vannak a nyomok, ame­lyeket annak szellemujja vont. Magyarázói nem indokolatla­nul nevezték Aranyt a „ballada Shakespeare-jének”. Ifjúkora óta nemcsak olvasta a brit óriás drámáit; újra meg újra hozzá­fogott fordításukhoz is. A tel­jes magyar Shakespeare elké­szítésére először Petőfi és Vörös­marty társaságában vállalko­zott. A tragikusan megszakadt kezdemény helyére lépő újak­nak is mindvégig sürgetője, segítője, részese volt. Számta­lan Shakespeare-fordítást bírált el, javított végig; maga is több­ször hozzáfogott egy-egy drá­ma átültetéséhez. Hárommal készült el egészen: a töprengő, kétségek közt hánykódó lei­kéhez oly közel álló Hamlettel; a játékos, nyelvében és formá­jában alig fokozhatóan nehéz Szentiváneji álommal, s a viha­ros angol történelem egy kor­szakát balladás fény-árnyékkal felidéző János királlyal. Mind­három munkáját máig is a 'ma­gyar műfordítás remekei közé soroljuk. AKADÉMIAI KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom