Atommaglexikon (Budapest, 1963)

A tárgykör jelen első hazai lexikális feldolgozása kiváló ma­gyar szakemberek irányításával, ill. közreműködésével, a hasonló jellegű legkorszerűbb külföldi mun­kák figyelembevételével készült. Mintegy 2000 címszava a követ­kező kategóriákat öleli fel: atom­­magfizika; kémiai elemek és izo­tópok; radiokémia; sugárkémia; sugárbiológia; orvosi alkalmazá­sok; atommaggeológia; részecske­­gyorsítók; a sugárzásmérés mód­szerei, berendezései és alkalma­zásai; reaktortechnika és energe­tika; reaktorszabályozás és vezér­lés; sugárvédelem; nukleáris fegy­verek; hazai és külföldi intézmé­nyek és szervezetek. A mű szerkesztői eredményesen törekedtek arra, hogy az egyes fogalmak meghatározásában, a le­írásokban, magyarázatokban a tu­dományos igény és az érthető, világos fogalmazás követelményei egyaránt érvényesüljenek. Ennél­fogva a lexikon az ipar, a mező­­gazdaság és a természettudomá­nyok elméleti és gyakorlati szak­emberei, a szakpedagógusok, egye­temi hallgatók, légoltalmi szak­emberek mellett a bizonyos elő­képzettséggel rendelkező nagykö­zönség figyelmére is számot tart. A 456 szövegoldalt tartalmazó kötetet 32 táblán elhelyezett 64

Next