Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „A” tagozatának anyaga (Budapest, 1962)

AZ ÁGAZATI KAPCSOLATI MÉRLEGEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK KÉRDÉSEI E kötet az 1961. június 1—5. között Budapesten rendezett Statisztikai Tudo­mányos Konferencia „A” tagozatának referátumait és a konferencián elhangzott hozzászólásokat tartalmazza. A konferen­cián a magyar szakembereken kívül a Szovjetunióból, Angliából, Csehszlovákiá­ból, a Német Demokratikus Köztársa­ságból és Lengyelországból megjelent tudo­mányos és gyakorlati szakemberek tartot­tak előadásokat és szóltak hozzá a vitá­hoz. A kötet bevezetőjét Péter György egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke írta. A referátumok és hozzászólások az ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának elvi és gyakor­lati problémáival foglalkoznak, és ismer­tetik a konferencián képviselt országok­nak ezen a területen eddig elért eredmé­nyeit. Az ágazati kapcsolatok mérlegének általános kérdései mellett foglalkozik a könyv az egy-egy részterületre vonatkozó, — az ún. részmérlegek összeállításával is. A mérleg összeállításának kérdésein kívül megismerhetők a könyv anyagából a mérleg felhasználása területén végzett kísérleti munkák és ezek eredményei. Számos referátum foglalkozik a mérlegnek a tervezésben és a gazdaságossági szá­mításoknál történő felhasználásával. A munka elsősorban az elméleti köz­gazdászok körében tart számot érdeklő­désre, de haszonnal forgathatják a statisz­tikusok, a tervezők és a különböző gaz­daságossági számításokkal foglalkozó gyakorlati közgazdászok is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next