Az állampolgárok alapjogai és kötelességei (Budapest, 1965)

az Állampolgárok alapjogai ÉS KÖTELESSÉGEI A kiadásra kerülő tanulmánykötetet az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársai írták. Az ezúttal vizsgált fontos témakört a szocialista poli­tikai-jogi irodalomban eddig még nem dol­gozták fel megfelelő tudományos igénnyel. A kötet egyes tanulmányai sokoldalúan elemzik az állampolgári jogok és köteles­ségek filozófiai-szociológiai összefüggéseit, történeti alakulásukat, és részletesen foglal­koznak az állampolgári egyenjogúság, a gaz­dasági, szociális és kulturális jogok, a poli­tikai és személyi szabadságjogok, valamint az állampolgári kötelességek legfontosabb elvi elméleti kérdéseivel. A gazdag, sokoldalúan feltárt anyag a tár­sadalmi és állami szervezetek dolgozói, a szocialista államfejlődés elméleti és gyakor­lati kérdései iránt érdeklődők, a pedagógu­sok, jogászok és az egyetemi hallgatók fi­gyelmére egyaránt számot tart. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next