Az állóeszköz-gazdálkodás időszerű kérdései. 2. Nemzetközi Állóeszköz-gazdálkodási Szimpózium, 1967. április 18-22. (Budapest, 1968)

Magyarországon és a környe­ző baráti szocialista országok­ban a gazdasági élet központi kérdése a gazdaságirányítási rendszer korszerűsítése és to­vábbfejlesztése. A Magyar Tu­dományos Akadémia Ipargaz­daságiam Kutató Csoportjának szerkesztésében megjelenő, ,,Az állóeszközgazdálkodás időszerű kérdései” című, kézikönyv jel­legű könyv igyekszik segítsé­gére sietni a gyakorlati és el­méleti szakembereknek szocia­lista társadalmunk fejlődésének legdöntőbb gazdasági tényezője: az ipari termelés gazdasági haté­konyságának emelésében. Hazai és külföldi szerzők tanulmányai azt a célt szolgálják, hogy ipa­runk gazdálkodási módszereit javítva a meglevő eszközöket a lehető leggazdaságosabban tudjuk kihasználni. E tanul­mánygyűjtemény komolyan meg fogja könnyíteni a válla­lati és a felsőbb ipari vezetők és beosztottjaik munkáját. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next