Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „B” tagozatának anyaga (Budapest, 1962)

AZ ÉLETSZÍNVONAL ELEMZÉSÉNEK ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI E kötet az 1961. június 1—5. között Budapesten rendezett Statisztikai Tudo­mányos Konferencia „B” tagozatának anyagát tartalmazza. Á konferencián a magyar szakembereken kívül Bulgáriából, Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és a Szovjetunióból meg­jelent tudományos és gyakorlati szak­emberek tartottak előadásokat és szóltak hozzá a vitához. A könyv bevezetőjét Péter György egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke írta. A kötet 26 előadást és számos hozzászólást tartalmaz. A refe­rátumok és hozzászólások az életszín­vonal nemzetközi összehasonlításának kér­déseivel, az életszínvonal statisztikájával kapcsolatos általános fogalmi, módszer­tani problémákkal, egyes konkrét vizs­gálatok módszereinek és eredményeinek ismertetésével, a jövedelemeloszlás kér­déseivel, rétegvizsgálatokkal, a fogyasztás és az életszínvonal összefüggéseivel fog­lalkoznak. Megismertetnek azokkal az eredményekkel, amelyeket a közgazdászok és statisztikusok az utóbbi években az életszínvonal-mérés módszereinek kidolgo­zása terén elértek, valamint az ezzel kap­csolatos vita alatt álló kérdésekkel, pl. az életszínvonal szintetikus és részletező mutatószámainak rendszerével, a szinte­tikus mutatók tartalmi problémáival, a parasztság életszínvonal-vizsgálatának spe­ciális kérdéseivel, a szolgáltatások és a társadalmi juttatások szerepével stb. Figye­lemre méltó a fogyasztói árindex számí­tásával kapcsolatban lefolyt vita. Tekin­télyes helyet kapott a kötetben a háztartás­statisztikai vizsgálatok tárgyalása. A munka elsősorban a statisztikusok, tervezők, elméleti közgazdászok, a keres­kedelem szakemberei, valamint a matema­tikai statisztika művelői körében tart számot érdeklődésre. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next