Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza - Néprajzi tanulmányok -. (Budapest, 2005)

Bali János A В Ö R 2 S Ö n Y - vi D É KI ITlÁL П AT E RED E L Ő TÁJ i Z D A S Ä G П É P R A J Z А Дооа [ь AKADÉMIAI KIADÓ nÉPRAJZi TAnULmÁnYOK

Next