Barta György: Földmágnesség - Általános geofizika 2. (Budapest, 1956)

Hiirtü György FÖLDMÁGNESSFG A könyv az Akadémiai Kiadó­nál megjelenő Általános Geofizika című sorozat II. kötete. A könyv a Föld mágneses teré­nek térbeli és időbeli változásait is­merteti. Világtérképeket tartalmaz a mágneses elhajlás, lehajlás és a v ízszintes erőösszetevő adataira vo­natkozólag. Foglalkozik a Gauss óta a legújabb időkig végzett mágneses gömbfüggvény sorfejté­sének eredményével. Az időbeli változásokból levon­ható következtetések alapján vá­zolja a magaslégkör szerkezetét és az itt lezajló jelenségekkel kap­csolatban tárgyalja a földmágnes­­ség összefüggését a sarki fénnyel, a földáramokkal, vulkanikus és meteorológiai jelenségekkel. Ismerteti a könyv a mágneses mérőműszereket, a mérési és fel­­dolgozási módszereket, valamint a mérési eredmények gyakorlati felhasználását geológiai és nyers­anyagkutatásoknál. A befejező rész tartalmazza a magyarországi mágneses obszer­vatóriumokban mért értékek so­rozatát, ugyancsak a befejező részben találjuk a földmágneses mérések történetét is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom