Bartke István: Az iparilag elmaradott területek ipari fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései Magyarországon - Közgazdasági értekezések 16. (Budapest, 1971)

BARTKE ISTVÁN AZ IPARILAG ELMARADOTT TERÜLETEK IPARI FEJLESZTÉSÉNEK FŐBB KÖZGAZDASÁGI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON (Közgazdasági értekezések 16.) A tervgazdálkodás bevezetése, külö­nösen pedig a területi tervezés kibon­takozása után fokozott lendületet kap­tak a termelőerők, az ipar területi el­helyezésének tudományos megalapo­zására irányuló vizsgálatok. A köz­gazdaságtudomány, a földrajztudo­mány, a településtudomány képviselői e munkák során számos vonatkozás­ban érintik, több, kevesebb részletes­séggel tárgyalják az iparilag kevéssé fejlett területek ipari fejlesztésének egyes elméleti és módszertani kérdé­seit. Ennek ellenére sem történt még meg Magyarországon a téma közgaz­dasági kutatások alapján álló, viszony­lag átfogó jellegű feldolgozása. Ez a tanulmány áttekinti az elma­radott területek ipari fejlesztésének gazdasági stratégiájára vonatkozó fontosabb nemzetközi tapasztalato­kat, meghatározza az iparilag elma­radott területek körét Magyarorszá­gon. Elemzi az említett területek ipa­rának fejlődését, általános közgazda­­sági sajátosságait. Kísérletet tesz az elmaradott területeken telepített ipar termelékenységének, üzemelési és be­ruházási hatékonyságának vizsgála­tára, következtetéseket von le az ipar fejlesztésének és gazdasági tervezésé­nek módszereire. A könyv nemcsak a területi terve­zés kutatáselméleti és gyakorlati szak­embereinek érdeklődésére tart szá­mot, hanem hasznos tájékoztatással szolgálhat a gazdaságirányításban, a gazdaságpolitika végrehajtásában is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST I BARTKE AZ IPARILAG ELMARADOTT I TERÜLETEK IPAKI FEJLESZTÉSÉNEK \ 1' ő It It M»/.(,\71US\<.1 KÉRDÉSEI 4A(;VAR0RS7.VI;DN j^H i&ilP 1...V.*.V I .'.'.V AKADÉMIAI V.V.V ж-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-»: тШтштжтшШЫ Д1Д e • • •••••*---i

Next

/
Oldalképek
Tartalom