Becsky György: Hosszú lejáratú tőkemozgások Nyugat-Európában, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösség helyzetére a hatvanas években - Közgazdasági értekezések 13. (Budapest, 1970)

BECSKY GYÖRGY HOSSZÚ LEJÁRATÚ TŐKEMOZGÁSOK NYUGAT-EURÓPÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGK HELYZETÉRE A HATVANAS ÉVEKBEN Közgazdasági értekezések 13. A könyv célja az, hogy bemu­tassa, hogyan alakult a II. világháborút követően a hosz­­szú lejáratú magán-tőkemozgá­sok liberalizálása Nyugat-Euró­­pában az Európai Gazdasági Közösségen belül. A könyv öt fejezetből áll. Az első és második fejezet azt vizs­gálja, hogy a nyugat-európai országokban milyen szakaszok­ban ment végbe a tőkemozgáso­kat korlátozó valutáris rendsza­bályok fellazítása, illetve meg­szüntetése. Áttekinti az USA kezdeményezéseit (Marshall­­terv, OEEC, EPU), és részlete­sen megvizsgálja, hogy az OEEC (OECD), majd a Római Szerző­dés keretében a tagállamok milyen kötelezettségeket vállal­tak a hosszú lejáratú tőkemoz­gások liberalizálására. A harmadik fejezet az EGK or­szágok tőkepiacai (kölcsönköt­­vénypiacok) integrációjának problémáit vizsgálja. A negye­dik fejezet az Európai Beruhá­zási Bank tevékenységével, szer­vezetével és perspektíváival fog­lalkozik. BECSKY GYÖRGY HOSSZÚ LEJÁRATÚ TŐKEMOZGÁSOK NYUGAT-EURÓPÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG HELYZETÉRE A HATVANAS ÉVEKBEN akadémiai |.yXvXviv! ЖШЖ

Next

/
Oldalképek
Tartalom