Benedecki Jánosné et al.: A keresletvizsgálat néhány módszertani kérdése - Közgazdasági értekezések 4. (Budapest, 1963)

UENEDECKI JÁNOSNÉ FERGE SANDORNÉ LÁNG GYÖRGYNÉ SCHNELL LÁSZLÓNÉ \ ммттшкш NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE ЙЙ 1 NoШNoЖ ,M A“ ШШШШ BENEDECKI JÁNOSNÉ FERGE SANDORNÉ LANG GYÖRGYNÉ SCHNELL LASZLÓNÉ A KERESLET VIZSGÁLAT NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE (Közgazdasági értekezések 4.) % A számos ábrát és grafikont tartalmazó tanulmány a sta­tisztikai adatokon alapuló fo­gyasztáselemzés módszertani kérdéseivel foglalkozik. A szer­zők az első részben a probléma­kör közgazdasági vonatkozásait vázolják, majd a második rész­ben összefoglalják azokat a ma­tematikai-statisztikai módszere­ket, amelyek a fogyaszt áselem­­zésnél hasznosan alkalmazhatók, így a korreláció- és regresszió­számítás elemeit, a jövedelem­rugalmassági együttható meg­határozásának különböző mód­szereit, a számított eredmények megbízhatóságát jelző hibaszá­mítási módszereket, és az egyéb szakterületeken is hasznosan al­kalmazható kovarianciaelem­zést, amelyet ezúttal először is­mertetnek magyar nyelven. A harmadik rósz a fogyasztáselem­zéshez szükséges alapadatok problematikájával foglalkozik. A mű elsősorban a kereslet­kutatással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereknek szól, de haszonnal forgathatják a Közgazdaságtudományi Egye­tem hallgatói is. fflffrn СТПЙЕЗ AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom