Bognár András - Levárdy Ferenc (szerk.): Cornides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás - Codices Hungarici 6. (Budapest, 1967)

CORNIDES-KÓDEX Jegyzetekkel és tanulmánnyal kísérve közzéteszi BOGNÁR ANDRÁS és LEVÁRDYFERENC CODICES HUNGARICI VI. A kiadvány a Ráskay Lea kézírásában reánk maradt, 1514—18-ból származó Nyulak­­szigeti nyelvemlék hasonmását, betűhív olvasatát és latin for­rásait tartalmazza. A szerzők a kötetet bevezetéssel és kísérő tanulmánnyal látták el. A be­vezetés a kódex könyvészeti le­írását és a vonatkozó irodalom kritikai ismertetését foglalja magában, a kísérő tanulmány pedig a kézirat keletkezési kö­rülményeivel, forrásaival fog­lalkozik. A Cornides-kódex a szigeti dominikánus kéziratos irodalom egyik legérdekesebb alkotása. Az egyházi év jelesebb ünnepeire irt prédikációkat és a különösen tisztelt szentek legendáit tartal­mazza. Jelenlegi alakját a múlt században nyerte, amikor az újrákötés alkalmával az ívek eredeti sorrendjét alaposan meg­zavarták. A szerzők megállapít­ják a kötet eredeti keletkezési rendjét, majd megmutatják, hogy a szigeten élt három szer­zetesrend — domonkosok, fe­rencesek, premontreiek — ma­gyar nyelvű vallásos irodalmá­nak sajátos találkozása a kötet. Leírója, Ráskay Lea nemcsak másolt, hanem céltudatosan szerkesztett, sőt talán egyes részeket fordított is. Az egyes szövegegységek végére történeti feljegyzéseket csatolt dátum­mal ellátva, megemlítette pl. az 1614-es Dózsa-féle parasztforra­dalmat is. Ráskay fordítói te­vékenységének feltételezése a szerzők legérdekesebb megálla­pítása. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom