Bognár András - Levárdy Ferenc (szerk.): Példák könyve 1510. Hasonmás és kritikai szövegkiadás - Codices Hungarici 4. (Budapest, 1960)

Bognár András Levárdy Ferenc PÉLDÁK KÖNYVE 1510. CODICES HUNRARTCI. IV. A kötet a magyar nyelvemlék-kutatás régi adósságainak törlesztését indítja el. Volf György Nyelvemléktár c. múltszázadi sorozatának kiadása óta hosszú idő telt el: a szövegkiadások terén hasznosítható irodalomtörténeti és nyelvészeti kutatások fejlődése, továbbá a technikai fejlődés lehe­tővé tette a korszerű szövegkritikai munka újrafelvét elét. A mű a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárának „PÉLDÁK KÖNYVE 1510” című nyelvemlékével foglalkozik. Tartal­mazza a kódex teljes hasonmását (86 fényképoldal), a szöveg olvasását és az ízes magyar szöveg latin forrás­­szövegeit. Kísérő tanulmányában ösz­­szegezi a kódexre vonatkozó kutatá­sokat, gondos szövegelemzéssel tisz­tázza az egyes szövegrészeknek a latin eredetihez való viszonyát. Fog­lalkozik a kötet szerkesztésének.prob­lémáival, sokoldalú vizsgálat során világítja meg a kódex másolóinak munkamódszerét. Különösképpen Ráskai Lca másolói munkásságára vonatkozólag közöl értékes, újszerű megállapításokat. A három másolótól származó, egységes szerkesztésű kódex korszerű kiadása méltán tarthat szá­mot a nyelvünk történetét, régi iro­dalmunkat, XVI. századi kultúrtör­ténetünket vizsgáló szakemberek és a nyelvünket szerető művelt nagy­­közönség érdeklődésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom