Borsa Gedeon et al. (szerk.): Régi magyarországi nyomtatványok 2. 1601-1635 - Régi magyarországi nyomtatványok 2. (Budapest, 1983)

RÉGI MAGYARORSZÁGI NYOMTATVÁNYOK Nemzeti múltunk és kultúránk em­lékei közül a régi írások és könyvek mondanak számunkra a legtöbbet. Az építészeti, képzőművészeti emlé­kek, muzeális régiségek talán látvá­nyosabbak, de némák. A régi írások és könyvek viszont a régi korok embe­rének érdeklődéséről, gondolatairól és problémáiról beszélnek. Ez a kötet — folytatásaként az 1473—1600 kö­zött megjelent művekről számot adó előző kötetnek — arról vall, mit tar­tottak érdemesnek és hasznosnak Magyarországon kinyomtatni 1601- től 1635-ig, egyrészt azok, akiknek módjukban volt egy-egy könyv kiadá­sát anyagilag támogatni, másrészt azok, akik hazánkban az akkor még újdonságnak számító könyvnyomta­tásból akartak megélni. Túlnyomó­­részt könyvekről tájékoztat, [amelyek között a korabeli tudományosság minden ága képviselve van, de meg­találhatók anyagában az alkalmi, olykor csak egyetlen levélnyi terje­delmű nyomtatványok is. A formális könyvészeti adatok mellett az egyes kiadványok tartalmára és tudomá­nyos vonatkozásaira ugyancsak kitér. Határainkon túlról is feltárja a több­nyire igen ritka példányok őrzési helyeit. Táblákon mutatja be vala­mennyi fennmaradt címlap kicsinyí­tett mását, a gondosan elkészített mutatók pedig minden vonatkozásban lehetővé teszik a gyors tájékozódást. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom