Cato, Marcus Porcius: A földművelésről. De agri cultura ; latinul és magyarul - Görög és latin írók 11. (Budapest, 1966)

M. PORCIUS CAPO AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST DE AGRI CULTURA A FÖLDMŰVELÉSRŐL Görög és latin írók 11. Fordította és a jegyzeteket írta KUN JÓZSEF Ez a könyv nem költői művet mutat be, hanem a római mező­­gazdasági szakirodalom első ránk maradt dokumentumát, amely egyúttal a római próza első összefüggő emléke is. Fel­becsülhetetlen adatokat tartal­maz a rabszolgatartó társa­dalom gazdaságtörténetének ta­nulmányozása szempontjából, de fontos azért is, mert több mint kétezer év távlatából meg­ismerjük belőle egy adott fog­lalkozási ág technikai alapját és viszonylagos fejlettségét. A szer­ző a rabszolgatartó rend tipikus képviselője, tapasztalt író és politikus, akinek művében érde­kes megjegyzéseket olvashatunk a kor jogi, vallási nézeteiről, népi szokásairól és az ókori osz­tályharc sajátos problémáiról. Cato egyik központi alakja a római történelemnek, személyé­nek értékelése körül már az ókorban is hosszú viták folytak. Az írónak és korának megérté­séhez Maróti Egon szakavatott tanulmánya segíti hozzá az ol­vasót. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST g ­­& ! i M. PORCIUS CATO й * I P S A I FÖLDMŰVELÉSRŐL | I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom