Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika - Görög és latin írók 18. (Budapest, 1987)

CORNIFICIUS A C. HERENNIUSNAK AJÁNLOTT RÉTORIKA Görög és latin írók 18. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta ADAMIK TAMÁS Az első (ránk maradt) latin nyelvű rétorika szerzője alapos és jól használ­ható tankönyvet adott nemcsak C. He­rennius, hanem hosszú évszázadok tanu­lóinak a kezébe is. Görög szerzők nyom­dokain indult, de — mint tapasztalt, ki­váló szakember és hivatott pedagógus —­­alkotó módon használta föl forrásait: nem egy kérdésben önálló elveket vall és való­sít meg, s nem egy tárgyról (így az elő­adásmódról és az emlékezőtehetség fej­lesztéséről) elsőként értekezik tudomá­nyos igénnyel. Művében rendszeres fog­lalatát nyújtja a szónok számára szük­séges ismereteknek: részletesen tárgyalja a szónoki beszéd fölépítését, fajtáit, az előadásra és a stílusra vonatkozó tudni­valókat, sorra veszi és élvezetes, szemléle­tes példákkal illusztrálja a különféle szó- és gondolatalakzatokat. De mindezt nem valamiféle elvont tudomány szolgálatá­ban, hanem azzal a céllal, hogy korának (a római köztársaságvég forrongó évtizedei­nek) forumi küzdelmeire fölvértezze tanít­ványát — tanítványait — a rétorika fegyvertárával; nem kis mértékben járul­va hozzá a római szónoklás és irodalom­­tudomány aranykorának kibontakozásá­hoz. Adamik Tamás elsőként vállalkozott e mű teljes magyar tolmácsolására; számos jegyzettel és az eddig kialakult nézeteket összegző, új érvekkel támogató vagy éppen cáfoló bevezető tanulmányá­val segítve a mélyebb megértést. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST CORNIFICIUS jl A C. HERENNIUSNAK AJÁNLOTT I RÉTORIKA || LATINUL ÉS MAGYARUL Ш Щ FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA ЩI M ADAMIK TAMÁS Щ Щ Щ Щ Щ § Щ 1 1 Ш i AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST штштше1тт1шштютм||

Next

/
Oldalképek
Tartalom