Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai - Régi magyar dallamok tára 1. (Budapest, 1958)

Cs. Tóth Kálmán A XVI. SZÁZAD MAGYAR DALLAMAI A néhány kötetre tervezett Régi Magyar Dallamok Tára ezen első kötete a XVI. század magyar ének­­szövegeinek — lényegében e század egész költői termésének — dallamait foglalja magában. E munkában Cs. Tóth Kálmán jórészt saját, eddig nem publikált kutatómunkájának szintézisét adja. A kötet bevezető tanulmánya a ma­gyar zenei írásbeliség kezdeteit, a XVI. századi dallamok zenei művelt­ségünk történetében mutatkozó jelen­tőségét és egykorú európai össze­függéseit vizsgálja. A szövegforrások történeti sorrendjében közölt 239 dal­lam forrásközlését a versformák és a sorvégzők mutatója követi. A dalla­mokhoz és a szövegekhez részletes jegyzetanyag, az egész XVI. századi szöveganyag, valamint a vonatkozó idegen szövegek, a dallam-, illetve nótajelzés nélkül fennmaradt, tehát dallam tekintetében meghatározhatat­lan szövegek, végül pedig a teljes szö­vegüket tekintve ismeretlen (elveszett) nótajelzés-sorok külön csoportokba foglalt alfabétikus jegyzéke járul. A zenetörténeti jelentőségen túlme­nően a magyar verstörténethez is sok új szemponttal, értékes adatokkal, régi felismerések zenei alátámasztásával szolgál a dallamok és szövegek formai kérdésének beható vizsgálata. Hl

Next

/
Oldalképek
Tartalom