Dante a középkor és a renaissance között. Emlékkönyv Dante születése 700. évfordulójára (Budapest, 1966)

DANTE A KÖZÉPKOR ÉS A RENAISSANCE KÖZÖTT Szerkesztette Kardos Tibor E tanulmánykötet, amelyet magyar és olasz kutatók írtak, hozzájárulás az egész világ tisztelgő megemlékezéséhez Dante Alighieri születése 700. évfor­dulóján. A reformkor s az 1848— 49-es szabad­ságharc, majd Arany János Magyar­­országa és Babits Mihály méltó Dante­­hagyományt bízott ránk örökségül. Olyan valóságos képet, amely megerő­sítette bennünk Engels híres szavait Dantéról, mint a*középkor utolsó és az újkor első költőjéről. A Dante­­irodalom eddigi eredményeinek isme­retében e kötet szerzőinek feladata mindenekelőtt az volt, hogy közelebb­ről meghatározzák Dante történeti helyzetét a középkor legvégén és a renaissance kapujában, a feudalizmus és a feltörő olasz városok küzdelmei közepette. A kötetben található új eredmények megvilágítják Dante hu­manitás-eszményének jellegét, forrásait és történeti összefüggéseit, szimbolikus kifejezésmódját, művészi kifejezésmód­jának haladó világnézetével való össze­függéseit s a dantei szatírát. Alapvetően újat ad a kötet Dante itáliai és magyar­­országi útját illetően is nemcsak adatok­ban, hanem a társadalmi tényezők mély elemzésével is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next