Drechsler László: Az árváltozások mérése - Közgazdasági értekezések 2. (Budapest, 1962)

____________ , DRECHSLER LÁSZLÓ Щ/ш м ÁRVÁLTOZÁSOK MÉRÉSE ШЯШШ. . АклоашШйщ! Az árváltozások mérésének — az ár­indexszámításnak — számos olyan mód­szertani kérdése van, amely nem tekint­hető teljesen kidolgozottnak, és amelyek­kel kapcsolatban különböző felfogások terjedtek el. A jelen értekezés sorra veszi ezeket a módszertani problémákat. A legrészlete­sebben az indexek súlyozásának kérdései­vel foglalkozik. Újszerű módon rendsze­rezi a súlyozásról alkotott különböző fel­fogásokat, az egyes formulák több olyan tulajdonságára mutat rá, amelyek az eddigi irodalomban háttérbe szorultak. Különösen érdekesek azok a fejtegetések, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy mikor indokolt a súlyok évről-évre történő vál­toztatása, s mikor célszerű több éves perióduson keresztül változatlan súly­­rendszert alkalmazni. Teljesen újszerű része a tanulmány­nak a burkolt árváltozások mérésével fog­lalkozó fejezet. Gyakran találkozhatunk olyan jelenségekkel (pl. minőségváltozá­sok, új termékek aránytalan áron való megjelenése stb.), amelyeket a szó min­dennapi értelmében nem nevezünk ár­változásnak, kihatásukban azonban na­gyon hasonló jellegűek. Figyelembe lehet­­e venni az ilyen jelenségeket az árindex­­számításnál vagy sem, milyen nehézsé­gekbe ütközünk ezen a területen, milyen kísérletek folytak ezzel kapcsolatban a magyar statisztikai gyakorlatban — ezek­re a kérdésekre igyekszik a tanulmány második fejezete választ adni. A tanulmány következő része az ár­indexszámítás reprezentativitásával fog­lalkozik, azokkal a kérdésekkel, hogy milyen módon hidalhatok át azok a ne­hézségek, amelyek abból származnak, hogy a gyakorlatban csak korlátolt meny­­nyiségben állnak a szükséges adatok ren­delkezésre. Sorra veszi a termékek kivá­lasztásának különböző módszereit, rész­letesen kifejti, hogy az indexszámításnál а reprezentatív módszer általános kérdé­sein kívül milyen speciális problémák merülnek fel. Különös érdeklődésre tarthat számot a területi árindexszámításokkal foglalkozó

Next

/
Oldalképek
Tartalom