Egyed László: A föld fizikája - Általános geofizika 1. (Budapest, 1956)

Egyed László A FÖLD FIZIKÁJA A könyv az Akadémiai Kiadó­nál most megindult Általános Geofizika című sorozat I. kötete. A könyv azoknak a fizikai je­lenségeknek a vizsgálatával fog­lalkozik, amelyeken keresztül a Föld szerkezete megismerhető. A Föld és a tömegvonzás c. ré­szében a Föld alakja, az árapály ­­keltő erők, a sark ingadozások és a nehézségi erő műszerei ke­rülnek tárgyalás alá. Központi helyet foglal el a földrengések­kel foglalkozó fejezet. Tárgya­lás alá kerül a Föld hőenergia­­készlete s annak jelentősége. Részletesen foglalkozik a kőze­tek és a Föld életkorának a kérdésével és azokkal a terüle­tekkel, amelyek éppen a Föld­ben fellépő erőhatások miatt váltak érdekessé. Külön helyet képeznek Magyarország terüle­tének geofizikai adottságai. A könyvben foglalt jelenségek szintézisét a könyv utolsó két fejezete: A Föld felépítése és a Föld kialakulása adja. A könyv a szerzőnek azokat a geofizikai vizsgálatait tartal­mazza, amelyek a földkéreg egyensúlyával s a Föld belső szerkezetével kapcsolatosak. Eb­ben a könyvben tárgyalja a könyv írója először részletesen a Föld belső szerkezetéről alko­tott új elméletét, amely igen jó egyezésben van az összes fizi­kai és földtani megfigyelésekkel. A könyv egyébként a népgazda­ság alapját képező geofizikai kuta tások elmélet i részének meg­alapozásául is szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom