Élő irodalom. Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből (Budapest, 1969)

ÉLŐ IRODALOM Szerkesztette: Tóth Dezső A felszabadulás utáni irodalommal az irodalomkritika és irodalom­elmélet is igyekszik lépést tartani. Hiányzott azonban eddig a tudo­mányos megközelítés egy típusa: viszonylag kevés olyan tanulmány volt, amely az irodalom folyama­tát, egyes problémaköreit törté­neti-kritikai eszközökkel vizsgálta volna. Ilyen jelenségeket, tenden­ciákat áttekintő tanulmányok gyűj­teménye az Élő irodalom. A tanulmányok első része iro­dalmunk két évtizedes fejlődését műfajonként kíséri végig. A máso­dik rész az 1945—1956 közötti próza és drámairodalom néhány kérdésének analitikus áttekintését nyújtja. A harmadik, legterjedel­mesebb rész, irodalmunk 1957 utáni útjait vizsgálja. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next