Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés (Budapest, 1966)

ERDÉSZETI TERMŐHELYFELTÁRÁS ÉS TÉRKÉPEZÉS Hazánk fában szegény ország. Az erdőterület korlátozottsága követ­keztében a fatermesztés lehetősé­geit csak vertikálisan fokozhatjuk. Ezt a célt szolgálja az erdészeti termőhelyek feltárása, termőképes­ségének meghatározása, az egyes fafajok termőhelyigényének meg­állapítása és mindezek egybeveté­sével a termőhely potenciális hasz­nosítási módjának megtervezése. A termőhelyfeltárás vizsgálati ered­ményeit, következtetéseit, termő­hely-térképlapokon rögzítik a szer­zők, akik a kérdés elméleti alap­jait, gyakorlati alkalmazását ismer­tetik. Sok éves üzemi méretű fel­tárás tette lehetővé az elméleti el­gondolások bevált, gyakorlati ki­dolgozását a hegy- és dombvidéki erdők, a kötött talajú, szikes lapá­lyok, az árterek, a lápok és a homokterületek szerint. E munkát elsősorban a gyakorlati szakemberek: erdőművelők, az erdőrendezőségek dolgozói szá­mára írták, de haszonnal forgat­hatják szocialista mezőgazdasági nagyüzemeink mezőgazdasági mér­nökei, valamint a botanikusok és természetjárók is, mivel így ismer­hetik meg a táji-termőhelyi és ter­mészeti tényezők és a hazai erdők kölcsönhatásainak összefüggéseit. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next