Erdey László: A kémiai analízis súlyszerinti módszerei. 3. A nem-fémes elemek meghatározása - A kémiai analízis súlyszerinti módszerei 3. (Budapest, 1960)

Erdey László A KÉMIAI ANALÍZIS SŰLYSZERINTI MÓDSZEREI III. KÖTET Nem-fémes elemek meghatározása E mii a súlyszerinti analízis alapvető módszereit foglalja össze, tekintetbe véve a fizikai­­kémia, a kolloidika, a szerkezeti szervetlen és szerves kémia eredményeit. Időszerűségét alá­támasztotta az a körülmény, hogy a magkémia kifejlődésével kapcsolatban a súlyszerinti ana­lízis mint mikropreparatív ké­mia és az elválasztások tudo­mánya, új alkalmazásra talált. A szerző a súlyszerinti mód­szerek ismertetésénél igyeke­zett kritikailag kiválasztani a gyakorlat számára fontos, alap­vető eljárásokat. A kritikai fel­dolgozás során végzett ellenőrző vizsgálat ok eredményeit közli táblázatok formájában. A csa­padékok legtöbbjét a derivativ termogravimetria és derivato­­gráfia módszereivel is megvizs­gálták. Az első kötetben, az elméleti kérdések tárgyalásánál a szerző igyekezett a fizikai-kémia és kolloidika szemléletét a gyakor­lati analitikus szemléletéhez kö­zelebb hozni és rámutatni a gyakorlati jellegű műveletek elméleti hátterére és jelentősé­gére is. A második kötet a fémes elemek meghatározásé valfoglal­­kozik. A mikro és szemimikro

Next

/
Oldalképek
Tartalom