Fehér Erzsébet - Szabolcsi Miklós (szerk.): József Attila: Novellák, önvallomások, műfordítások - József Attila összes művei 4. (Budapest, 1967)

JÓZSEF ATTILA ÖSSZES MŰVEI IV. NOVELLÁK, ÖNVALLOMÁSOK, MŰFORDÍTÁSOK Pótlások az I—III. kötetekhez Sajtó alá rendezte FEHÉR ERZSÉBET és SZABOLCSI MIKLÓS József Attila Összes Művei kritikai kiadá­sának IV., befejező kö­tete sokrétű anyagot tartalmaz, mindenek­előtt a költő néhány szépprózai írását és prózai írásainak egy külön csoportját, ame­lyet önvallomások cí­men foglaltak össze a szerkesztők: a költő nyilatkozatait, inter­júkra adott válaszait, belső bizalmas feljegy­zéseit. A kiadás leg­terjedelmesebb része a költő műfordításainak minden eddiginél telje­sebb gyűjteménye. A kötetet nagyszámú új szövegváltozat és a költőre, valamint a korra vonatkozó jegy­­zetanyag egészíti ki. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom