Grotius, Hugo: A háború és a béke jogáról I. - Az állam- és jogtudományok úttörői 1. (Budapest, 1960)

HUCO GEOTirs : A HÁBORÚ ÚS A BÚKE JOGÁRÓL (IV iure Lolli ac pacis) Három kötetben Több mint három évszázad­dal ezelőtt, a harmincéves há­ború idején jelent meg Párizs­ban Hugo Grotius latin nyelven írt műve, ,,A háború és a béke jogáról”, mely ma is egyike a leggyakrabban idézett jogi al­kotásoknak. A természetjogi felfogásnak ezt a kiemelkedő tanulmányát úgyszólván min­den művelt nép nyelvére le­fordították. Hatása messze túl­nőtt a jogtudósok körén: követ­keztetéseit és elveit államfér­fiak és hadvezérek egyaránt irányadóknak tekintették. Ezek a következtetések és elvek ter­mészetesen nem részei többé az élő jognak, jelentőségük azon­ban nemcsak történeti, hanem egyben követendő példái is a jogászi okfejtésnek, a nemzet­közi bókét követelő embersze­rető gondolkodásnak. Régi tartozást ró le a Magyar Tudományos Akadémia, midőn most a holland jogtudós nagy művét a magyar jogászok és a nemzetközi élet kérdései iránt érdeklődő közönség számára hozzáférhetővé teszi. Szabó Imre akadémikus jogelméleti, Hajdú Gyula professzor pedig nemzetközi jogi szempontból méltató bevezető tanulmánnyal igyekezett Grotius tanait érté­kelni és azok megértését elő­segíteni. Grotiüs 4 V HÁBORÚ ÉS A BÉKE JOGÁRÓL I AKADÉMIAI KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom