Grotius, Hugo: A háború és a béke jogáról III. - Az állam- és jogtudományok úttörői 3. (Budapest, 1960)

HUGO GROTXUS: A HÁBORÚ ÉS A BÉKE JOGÁRÓL (Do iure belli ao paois) Három kötetben Több mint három évszázad­dal ezelőtt, a harmincéves há­ború idején jelent meg Párizs­ban Hugo Grotius latin nyelven írt műve, „A háború és a béke jogáról”, mely ma is egyike a leggyakrabban idézett jogi al­kotásoknak. A természetjogi felfogásnak ezt a kiemelkedő tanulmányát úgyszólván min­den művelt nép nyelvére le­fordították. Hatása messze túl­nőtt a jogtudósok körén: követ­keztetéseit és elveit államfér­fiak és hadvezérek egyaránt irányadóknak tekintették. Ezek a következtetések és elvek ter­mészetesen nem részei többé az élő jognak, jelentőségük azon­ban nemcsak történeti, hanem egyben követendő példái is a jogászi okfejtésnek, a nemzet­közi békét követelő embersze­rető gondolkodásnak. Régi tartozást ró le a Magyar Tudományos Akadémia, midőn most a holland jogtudós nagy művét a magyar jogászok és a nemzetközi élet kérdései iránt érdeklődő közönség számára hozzáférhetővé teszi. Szabó Imre akadémikus jogelméleti, Hajdú Gyula professzor pedig nemzetközi jogi szempontból méltató bevezető tanulmánnyal igyekezett Grotius tanait érté­kelni és azok megértését elő­segíteni. Grotius HÁBORÚ ÉS A BÉKE, JO GÁRÓL AKADÉMIAI KIADÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom