Halász László: Adalékok a műértékelő tevékenység pszichológiai kutatásához - Pszichológia a gyakorlatban 20. (Budapest, 1972)

HALÁSZ LÄSZLÖ ADALÉKOK A MÜÉRTÉKELÓ TEVÉKENYSÉG PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSÁHOZ (Pszichológia a gyakorlóiban 20.) A könyv, amely a szerzőnek az utóbbi években végzett kísérleteire épül, elsősorban arról tájékoztat, milyen magatartással, milyen be­állítódással közeledünk versekhez, novellákhoz, regényekhez, általá­ban művészeti alkotásokhoz, ho­gyan alakítunk ki véleményt róluk, mennyiben a miénk ez a vélemény, és milyen lelki folyamatok közre­működésével próbálunk különb­séget tenni igazi és hamis érték között. A szerző az általa végzett kísérletek eredményeit és a belőlük levont következtetéseket a pszi­chológia, mindenekelőtt a szociál- és művészetpszichológia, továbbá az esztétika, a szemiotika és az információelmélet érintkező prob­lémáival szembesíti. Bár a feldol­gozott szakirodalom maga is ke­véssé ismert hazánkban, a munka legfőbb újszerűsége a tényleges kísérleti eredményekben és az azok alapján felállított hipotézisekben van. A könyv nemcsak szakembe­rek, hanem minden, a művészet és a pszichológia kérdései iránt mé­lyebben érdeklődő olvasó figyel­mére számot tarthat. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PSZICHOLÓGIA > L J 5 О f >H bd> Z I A' V A AAM' HALÁSZ LÁSZLÓ ADALÉKOK A MŰÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG PSZICHOLÓGIAI KUTATÁSÁHOZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom