Hegedüs Miklós: Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak néhány kérdése - Közgazdasági értekezések 17. (Budapest, 1972)

щ Ж НИН AZ IPAR ÉS ЯШ ■MH A MEZŐGAZDASÁG ЯШЛ KAPCSOLATAINAK ШШш НИН INÉ1IÁM KÉRDÉSE ЩЩШ —1Н7Я----­­^М вщ ^4 ню щиирри v/I^v>v//ivXv „,*v.y akadémiai .•••r-r-XvV.v ШИ HEGEDŰS MIKLÓS AZ IPAR ÉS A MEZŐGAZDASÁG KAPCSOLATAINAK NÉHÁNY KÉRDÉSE Közgazdasági értekezések 17. A tanulmány az ipar és a mezőgazda­ság közötti kapcsolatokkal foglalko­zik; azt vizsgálja, hogy a termelőerők­nek a felgyorsult technikai haladáson alapuló fejlődése milyen változásokat eredményezett az ipar és a mező­­gazdaság kapcsolataiban, és melyek azok a legfőbb tendenciák, amelyek meghatározzák vagy legalábbis jellem­zik ezeket a folyamatokat. Újszerűnek nevezhető mind mód­szerében, mind eredményeiben, hogy a tanulmány az ipar és a mezőgazda­ság közötti viszonyt „egységes egész­nek” tekinti, részben úgy, hogy egya­ránt magába foglalja az iparból és a mezőgazdaságból kiinduló hatásokat, másrészt úgy, hogy nemcsak a terme­lési kapcsolatokat vizsgálja, hanem tekintettel van a forgalom és a fogyasz­tás sajátos módosító szerepére is. A kötet elsősorban a felső- és közép­szintű irányító szervezetekben dolgozó elméleti és gyakorlati közgazdászok­nak ajánlható, de eredményesen hasz­nosíthatják azok a mezőgazdasági és ipari szakemberek is, akik a szűkebb szakterületükhöz kapcsolódó és arra befolyást gyakorló más tevékenységek fejlődése és a közöttük lévő kölcsönös összefüggések iránt is érdeklődnek. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom